อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment=PPE)
  หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน
  การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธิการป้องกันอันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน
  ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อน ในกรณีไม่สามารถกำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาแทน

  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล SAFETYPPE

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีหลักการดังนี้
1.ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี
2.ต้องมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสบายในการสวมใส่
3.ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด
4.มีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย
5.วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใสเกิดความยุ่งยาก
6.ต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา

การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.ต้องทราบลักษณะและความต้องการในการใช้อย่างแน่นอนเสียก่อน
2.การเลือกใช้จะต้องระมัดระวัง ต้องให้ถูกต้องกับลักษณะของงานมากที่สุด ไม่ให้ขัดขวางการทำงานของคนงานได้ และจะไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ต้องพยายามให้ผู้ใช้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องป้องกันอันตรายได้
4.ต้องมีการอบรมให้คำแนะนำถึงวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จากผู้ที่ชำนาญ
5.จะต้องมีระเบียบและข้อบังคับในการใช้ เพื่อให้การใช้มีผลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในโรงงาน
1.เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2.เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
3.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงงาน
4.เพื่อช่วยในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า
5.เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่า กาปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความปลอดภัยตลอดเวลา
6.เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงขึ้น

  

Visitors: 146,445